Nagykanizsa Központi Óvoda

Vackor tagóvoda

Központi Rózsa tagóvoda
„Hol volt, hol nem,
messze, messze,
volt egy boglyos, lompos, loncsos,
és bozontos,
Vackor nevű kicsi medve,
nem is medve,
csak egy apró, lompos, loncsos
, és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó.“

Óvodánk, 1965-ben nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt, a Vackor nevet 2000-ben vette fel. 2008. szeptember 1. óta a Központi Rózsa Óvoda tagóvodájaként működik, Nagykanizsa belvárosában, emeletes házak gyűrűjében, védetten a járművek forgalmától, fákkal, bokrokkal, virágokkal parkosított, esztétikus környezetben. Családi ház jellegű épületben, három korcsoportban folyik gyermekeink nevelése. A családi nevelés elsőbbségét ismerve, elismerve azzal karöltve a gyermekek érdekét maximálisa szem előtt tartva szeretetteljes, derűs légkörben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket.

Tagóvodánk egyéni arculata a játékos, sokmozgásos életforma, az anyanyelv szeretetének megalapozása a napi élményt jelentő bábozással, dramatizálással.

Fontos szerepet kap nevelőmunkánkban az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek társas kapcsolatainak, érzelmeinek, erkölcsi értékeinek, viselkedés kultúrájának alakítása.

Kiemelt figyelmet fordítunk az önfeledt, szabad játék szükségleteinek kielégítésére, mely a személyiségfejlődés legfőbb színtere, a gyermekek számára a legfőbb élményforrás, valamint a képesség és készségfejlesztés leghatékonyabb módja.

Arra törekszünk, hogy óvodásaink a nap legnagyobb részét a mesék világában töltsék, ezért épül nevelőmunkánk az anyanyelvi nevelésre, kiemelten a bábjátékra. Mindhárom csoportunkban a báb az első naptól fogva a gyerekek között él, a csoport tagjaként segíti a beilleszkedés folyamatát. Naponta segítjük a gyerekek által kitalált mesék, történetek improvizativ játékát és a népköltészet, versek, mesék, népi mondókák változatos feldolgozását. Nevelőtestületünk éveken át részt vett az Országos Óvodai Bábjátékos Találkozókon, ahol változatos mesei repertoárral és technikai megoldásokkal léptünk fel. Óvónők bábjátéka a gyermekek számára ünnepeinken is hagyományainkhoz tartozik már.

A magyar zenei kultúra közvetítésével, gyermekdalokkal, mondókákkal, zene készségfejlesztő játékokkal alakítjuk a gyermekek zenei hallását, harmonikus szép mozgását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, zenei alkotókedvét és zenei anyanyelvét. Élményt nyújtó zenei tevékenységekkel fedeztetjük fel a gyermekekkel a közös éneklés örömét.

A rajzolással, festéssel, mintázással, a kézimunka különböző fajtáival megvalósuló képalakítás során segítjük egyéni fejlettségi szintjüknek és képességeiknek megfelelően, formagazdagságuk, képi, plasztikai kifejezőkészségük, komponáló és rendezőképességük kibontakozását. Arra törekszünk, hogy ebben az önként örömmel vállat tevékenyégben alakuljon színismeretük, egyéni színkedvelésük, színhasználatuk, hogy ezt önbizalommal, gazdag fantáziával érvényesítsék az egyéni és közös élményekre épülő alkotásaikban.

Gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmére, tevékenységi vágyára építve segítjük, hogy maguk fedezhessék fel környezetük tárgyait, jelenségeit, téri, mennyiségi és formai jellemzőit sokoldalú érzékszervi megtapasztalással. A természet szeretetére és védelmére kívánjuk nevelni őket.

Az egészséges életmód szokásainak kialakítását, testi képességeik sokoldalú fejlesztését változatos testnevelési játékok, feladatok, tevékenységek adásával, tudatos mozgásfejlesztéssel biztosítjuk, hatását nagycsoportban vízhez szoktatással, kirándulásokkal, gyalogtúrákkal fokozzuk.

Óvodánk udvara a szabad mozgás legfontosabb szintere. Tágassága, elrendezése változatos mozgások és sportjátékok kezdeményezését is lehetővé teszi. Minden csoportnak saját udvarrésze van, melyen korszerű, természetes anyagokból készült mozgásfejlesztő eszközök találhatók, jelentős részüket alapítványunk finanszírozásával vásároltunk és telepítettünk.

Nevelőtevékenységünket a differenciált bánásmódra építjük, mely figyelembe veszi a gyermekek egyéni szükségleteit, sajátosságait, eltérő fejlődési ütemét.

Fontosnak tartjuk a különböző tevékenységek végzése során a gyermeki aktivitás, kíváncsiság, motiváltság ébrentartását és kielégítését, a kreativitás előtérbe helyezését, és a kompetenciaérzés kialakítását, fenntartását.

Óvodánk hagyományrendszere jól kiépített. Sok-sok alkalmat biztosítunk arra is, hogy jó példát mutatva a gyermekekkel és szüleikkel együtt közös családi programokon, ünnepeken minél több együttes élményben legyen részük.

Ünnepeink, hagyományaink:

 • Őszköszöntő családi délutánok csoportonként
 • Alapítványi bál
 • Mikulás várás- óvónői közösség bábjátéka
 • Karácsony- nagycsoportosok betlehemes játéka
 • Ficánkoló óvodások műsora- óvodánk szervesésében városi szintű rendezvény évente két alkalommal
 • Farsang- vidám családi délután csoportonként
 • Tavaszváró- családi mesedélutánok csoportonként
 • Anyák napja-az édesanyák és nagymamák köszöntése csoportonként
 • Madarak, fák napja- a három csoport közös kirándulása
 • Leendő kiscsoportosok fogadása nagycsoportosok bábjátékával
 • Gyermeknap- óvónői közösség bábjátéka
 • Évzáró ünnepély
 • Kirándulás a szülőkkel- csoportonként

Óvodásaink rendszeresen, szép eredményekkel vesznek részt rajzpályázatokon, vers- és mesemondó találkozókon, sportversenyeken, hogy képességeiket kibontakoztatva sikerélményekhez jussanak.

Nevelőmunkánk során olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a másság felé fordulás mindenki számára természetessé válik. Nagy hangsúlyt fordítva arra, hogy a gyermekek és felnőttek (óvónők, dajkák, szülők) egyaránt őszintén fogadják el és tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő gyermekeket, és a gyengébbekhez való közeledés, segítőkészség legyen természetes számukra.

Az itt dolgozók gyermekszeretete, elfogadó, segítő és együttműködő készsége biztosítja a gyermekek számára, hogy a mindennapok során élvezzék a kisgyermekkor örömteli életét. Nevelőmunkánk magas szintű megvalósítását biztosítja az óvodapedagógusok érdeklődése, új iránti fogékonysága. A társadalmi elvárásoknak, korszerű pedagógiai eljárásoknak megfelelően folyamatosan törekedtünk és törekszünk továbbképzésekkel szakmai tudásunk gyarapítására.

Ingyenes szolgáltatásaink

 • drámajáték foglalkozás
 • fejlesztő foglalkozás
 • vizuális tehetséggondozás
 • gyógytestnevelés
 • hittan
 • logopédia

Térítésért igénybe vehető

 • úszás
 • gyermekszínház bérlet
 • hangverseny bérlet
 • bábszínház
Lenkovits Szilvia
tagóvoda-vezető
Balog Tímea
óvoda pedagógus
Gálné Dézsi Lilla
óvoda pedagógus
Gregor Anita
óvoda pedagógus
Miholicsné Szokol Ilona
óvoda pedagógus
Papp Kata
óvoda pedagógus
Takács Boglárka
óvoda pedagógus
Horváth Anett
dajka
Rezsonya Krisztina
dajka
Sabján Imréné
dajka
Lukácsné Tálosi Zsanett
pedagógiai asszisztens

Tagóvodánk nevelőmunkájában hangsúlyos szerepet kap a képzőművészeti, zenei nevelés a mindennapos mesélés, báb és drámajáték, mert általuk lehetőség nyílik gyermekeink számára a világ újfajta megismerésére, felfedezésére, birtokba vételére, élményeik újra élésére, feldolgozására, alkotókedvük kibontakoztatására, érzelmeik fejlődésére. A művészeti nevelés nagyban hozzájárul egész személyiségük alakulásához.
Tagóvodánkban 17 éve szervezünk heti rendszerességgel, mikrocsoportos foglalkozások keretében vizuális tehetséggondozó műhelymunkát az 5,6-7 éves korú gyermekek számára. Hatására fokozottabban bontakozik ki, fejlődnek képességeik, jártasságaik, alkotókedvük, térlátásuk, vizuális kommunikációjuk, egyéni stílusjegyeik, érzékenységük, érzelmeik, esztétikai érzékük. Gazdagodik szín, formaviláguk, bővülnek ismereteik. A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka folyamatában olyan technikai tudás birtokában jutnak, mely képessé teszi őket életkoruknak, tehetségüknek megfelelő, önálló alkotások létrehozására az őket körülvevő világról. A műhelymunkák alkalmával a csoportos alkotások közös munkák létrehozása során működik a kooperáció, formálódnak, fejlődnek személyes, baráti kapcsolataik, együttműködő, alkalmazkodó képességük, segítő készségük, toleranciájuk, fokozottabb mértékben válnak alkalmassá konfliktusaik oldására, az információk feldolgozására, szelektálására.
Különböző nehézségű technikák, feladatok, átélt élmények biztosításával fejlesztjük a gyermekek átlagon felüli adottságait, kreativitását, motivációját. Forma és színviláguk gazdagítása, újabb részformákkal, azok díszítésével, változatos karakterjegyek kifejezésével rajzolás, festés, plasztikai munkák, báb, díszlet, maszk készítés, barkácsolás, kézimunka, múzeumlátogatások során. Mindezek eredményes megvalósításához fontos a gyermekek érzelmi aktivitására épülő, játékos formában megvalósított módszerek változatos, korszerű alkalmazása, melyek biztosítják a foglalkozásokra való ráhangolódást, érdeklődést, örömteli aktivitást.
A pályázatokon való sikeres részvétel segíti önbizalmuk, pozitív önértékelésük fejlődését. Az elmúlt években számos nemzetközi, országos, megyei, városi rajzpályázatokon szerepeltek sikeresen a tehetséggondozó műhelyben járó gyermekeink.

NTP-OTKP-17-0133 pályázat beszámolója
NTP-OTKP-17-0133 pályázat beszámoló képek
Beszámoló az "Alkotárs"tehetségműhely "Tág a világ, mint egy álom" című NTP-OTKP-18-0045 azonosító számú hazai és határon túli tehetségkibontakoztató programok támogatása pályázati munkáról
Fényképes beszámoló az NTP-OTKP-18-0045 azonosító számú, "Tág a világ, mint az álom" című hazai és határon túli tehetség-kibontakoztató programok támogatása pályázati munkáról
Szájról szájra - tehetség pályázat
Szájról szájra - tehetség pályázat fénykép dokumentáció

Alapítvány neve: Platán sori Vackor Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Alapítás éve: 2001.12.19

Alapító: Fejes Sándorné

Székhely: Nagykanizsa, Platán sor 8/b

Adószáma: 18964594–1–20

A szülők személyi jövedelemadójuk 1 % -ának felajánlásával támogatják óvodánk alapítványát. Az Alapítvány kuratóriuma és a Szülői Munkaközösség évente egy alkalommal bált szervez a szülőknek. Az alapítvány a befolyt pénzt a gyermekek játékkészletének fejlesztésére, s a tárgyi eszközök bővítésére fordítja.

Cím: Nagykanizsa, Platán sor 8/B

Intézmény-vezető: Lenkovits Szilvia

Telefonszám: +36-20-256-7815, +36-93-314-394

E-mail cím: ovoda.vackor@gmail.com

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda

Vackor tagóvoda